กำหนดการรับสมัคร : ในขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดการ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

   เจ้าของธุรกิจ
   ข้าราชการ
   พนักงานเอกชน
   เหมาะกับทุกอาชีพที่ต้องการความก้าวหน้า
   ต่อยอดความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจ
   ต้องการพัฒนาตนเอง
   ต้องการสร้าง Connection
   ต้องการนำไปปรับวุฒิ เลื่อนขึ้นเงินเดือน

รายละเอียดหลักสูตร

ระบบการศึกษา

: การศึกษาในระบบ Block Course System ซึ่งเรียนทีละกระบวนวิชาและสอบวัดผล แล้วจึงเริ่มเรียนวิชาถัดไป
: เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00 - 20.15 น.

แผนการศึกษา (แผน ข)

: วิชาเอกการบริหารธุรกิจ : จำนวน 40 หน่วยกิต (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

วุฒิการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

: 40 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

: หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปีโครงสร้างหลักสูตร

                        หมวดวิชา วิชาเอกการบริหารธุรกิจ
               แผน ข.
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)                 (6)
2.หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา                 1
3.หมวดวิชาบังคับแกน                 24
4.หมวดวิชาเลือก                 12
5.หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
   วิทยานิพนธ์                 -
   การค้นคว้าอิสระ                 3
   การสอบประมวลความรู้                 -
รวม (หน่วยกิต)                 40

แผน ข. วิชาเอกการบริหารธุรกิจ

จำนวน 40 หน่วยกิต ไม่ทำวิทยานิพนธ์

BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ                 (3)
BUS6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                 (3)
BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร                 3
BUS6012 การจัดการการเงิน                 3
BUS6013 การจัดการตลาด
RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา                 1
BUS6015 การจัดการการดำเนินงาน                 3
BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ                 3
BUS6017 การบัญชีสำหรับการบริหาร                 3
BUS7100 การจัดการทุนมนุษย์                 3
BUS7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก                 3
BUS7501 ประเด็นพิเศษทางด้านการจัดการธุรกิจ                 3
BUS7503 ประเด็นพิเศษทางด้านการตลาด                 3
BUS7096 การค้นคว้าอิสระ                 3
BUS7502 ประเด็นพิเศษทางด้านการเงินธุรกิจ                 3
BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์                 3
BUS7097 สอบประมวลความรู้                 (3)
รวม (หน่วยกิต)                 40

คำอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (Techniques for Reading English Business Texts)

: ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจเทคนิคการอ่านตำราการตีความหมายในการอ่านเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยใช้หลักการวิเคราะห์ ทางไวยากรณ์สื่อสารหลักความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่างๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่าง ๆ
: An application of communicative grammar, discourse analysis and functions of informational structures for planning and teaching appropriate reading techniques in order to guide students and give them practice in reading comprehensively various types of advanced business materials, publications, and textbooks.

BUS 6001 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

: ศึกษาถึงข้อสมมติฐานทางการบัญชีและความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของรวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ บัญชี ตั้งแต่การบันทึกรายการบัญชีการจัดทำงบทดลองการปรับปรุงรายการบัญชีการจัดทำงบการเงินนอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแสดงรายการ ของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนหลักการตีราคาสินค้าคงเหลือการคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขายการคำนวณ ค่าเสื่อมราคาการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนศึกษาถึงการแสดงรายการของหนี้สินประเภทต่างๆ ตลอดจนส่วนของเจ้าของและหลักการ ปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลทางบัญชี และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
: A study of basic accounting assumptions especially that relates to the interrelationship between assets, liabilities and owner?s equities. The subject also includes the accounting processes from starting of analysis of business transactions, recording accounting entries, and making of the trial balance, to adjusting entries, and preparation of financial statement. The subject also includes the study of current and non-current assets, inventory valuation methods, calculation of cost of goods sold, calculation of the depreciation and amortization, and other liabilities and owner?s equities? transactions. Finally, the subject emphasizes the holistic understanding of the accounting information for decision making.

2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 วิชา (1 หน่วยกิต)

RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา (Knowledge and Morality for Graduate studies)

: ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการและแนวทางในการสร้างความรู้และศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความ ซื่อสัตย์ต่อตนเองมีจิตสำนึกสาธารณะ มีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลัก ความถูกต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตลอดจนการมองโลกในแง่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดย ใช้หลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
: A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating knowledge and potentialities of living life with dignity, inculcating values of being truthful to oneself and public-mindedness towards society and the country, including abiding by academic and professional integrity, adhering to propriety and respecting others rights. An emphasis is also placed on the recognition of propriety intellectual property and the development of the student positive outlooks on the world, human relations skills and abilities to work with others, based on good governance, self-reliance, sufficiency economy principles and lifelong learning.

3. หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 8 วิชา (24 หน่วยกิต)

BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

: ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง กับตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ
: Macroeconomics and microeconomics theories are studied and applied to business situations in order to facilitate decision-making relevant to the domestic and international marketplaces.

BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organizational Behavior)

: ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางการ จัดการ แนวทางการตัดสินใจ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ จริยธรรมและความ รับผิดชอบต่อสังคม การจัดการองค์การให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสร้างทีมการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการริเริ่มและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
: The subject emphasizes various concepts that relates to management and organizational behavior. Those concepts include the management foundation and roles of management in organization, managing environment and decision making, strategic management and planning. The subject also studies about the corporation of the business, international business, ethics and social responsibilities, organizational environment, human resources management, leadership and motivation, and the creation of communicative team to achieve organizational efficiency and effectiveness. Finally, the processes of controlling and following up, including technology and innovation management, and change management will be investigated.

BUS 6012 การจัดการการเงิน (Financial Management)

: ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน แนวความคิดของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงิน ตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินทุนและ นโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
: A study of the corporate financial decision-making process. Subject areas included are reviews of financial statements and ratio analysis, the concepts of risk and return, the time value of money, analysis and valuation of bonds and common stocks, measuring the cost of capital, capital budgeting decisions, capital structure, dividend policy, risk management, and mergers and acquisitions. The course also emphasizes the applications of information technology in all phases of the analysis and decision making.

BUS 6013 การจัดการการตลาด (Marketing Management)

: ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วน ประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
: Advanced study of the rationale for marketing decisions and the application of managerial functions to the analysis of marketing problems and opportunities; developing marketing strategies; planning marketing programs, selecting the appropriate marketing mix; and organizing, implementing, and controlling marketing efforts.

BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting for Executives)

: ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูลทางบัญชีและการจัดทำรายงาน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีการทางบัญชีต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน- ปริมาณ-กำไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการบูรณาการทางบัญชีและระบบสารสนเทศ
: The course is designed to provide the business executives the fundamentals and skills of using accounting information for managerial decision making, planning and control. Topics include financial statement analysis, accounting information management and reporting, cost concepts and cost accounting methods, cost-volume- profit analysis, capital budgeting decision, responsibility accounting, and accounting for profit planning and control, through the use of integrated accounting and managerial information systems.

BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)

: ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดำเนินงานของธุรกิจใน อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งเน้นการประยุกต์หลักการ ดำเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ การกำหนดกลยุทธ์การ ผลิตและการดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการซ่อมบำรุง
: A study and analysis of production and operations in manufacturing and services industries, emphasizing the applications of operations concepts and quantitative techniques for problems analysis and management decision supports through the management information system. The topics include production and operations strategies, locations analysis, plants layout, product and process design, selection of processes and technologies, project management, logistics and supply chain management and inventory control, quality management, services improvements, human resource in operations management, and maintenance management.

BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

: ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การสร้าง สมมุติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง การออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย
: The course focuses on the conduct of research and the use of research findings for business decisions. Emphasis is placed on the logic and methods of problem identification, research designs, data collection methods, data analysis and interpretation. Students are required to design a research project, prepare a written proposal, collect and analyze data and write a research report.

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

: ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผล ขอบเขตของวิชา ครอบคลุมถึงการศึกษากรอบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในบริบทที่มีความหมายหลากหลายและมีความร่วมสมัย การศึกษาในวิชานี้เน้นการใช้ กรณีศึกษาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์และตำราเรียนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการ จัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง
: A study of theories, concepts, and practices of strategic management that includes the application frameworks in various contemporary settings. The subject emphasizes the real world case studies both domestic and international, strategic management research articles for integrated profound knowledge.

4. หมวดวิชาเลือก (วิชาเอกการบริหารธุรกิจ) จำนวน 4 วิชา (12 หน่วยกิต)

BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ (Managing Human Capital)

: ศึกษาปรัชญา วิวัฒนาการ และหน้าที่ต่าง ๆ ของการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การการวางแผนอัตรากำลัง จัดหาและคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ค่าตอบแทน ตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองศึกษา นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
: A study of philosophy, evolution and functions performed by human resource management professionals. Topics also include recruitment, job analysis, training and development, job evaluation, performance appraisals, collective bargaining and employee health and safety. The course also examines government policies affecting the labor markets and labor relations.

BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ (Management Of Organization Change and Development)

: ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยพัฒนาองค์การในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่ซับซ้อน รวมทั้งศึกษาการออกแบบ องค์การและเครื่องมือที่นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้นำและการเรียนรู้โดยใช้กรณี ศึกษาองค์การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
: This course examines various concepts and methods of managing change and facilitating organization development in today?s complex and turbulent environment. The design and implementation of organizational development interventions will be studied, along with their implications for social responsibility leadership, and organizational learning. Students will experience the practice of organizational development and managing change through an action research project.

BUS 7107 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

: ศึกษาทฤษฎีของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน ระบบการเงินและตลาดการเงินระหว่างประเทศ สังคม การเมือง และกฎหมายระหว่างประเทศ การเข้าไปดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ระหว่างประเทศ
: A study of the theory of international trade and investment, balance of trade and balance of payment, international monetary system and financial markets; culture, politics and laws, international business entry, international business strategy and operations such as marketing and financial management.

BUS 7202 การจัดการการลงทุน (Investment Management)

: ศึกษาทางเลือกและประเมินมูลค่าของการลงทุนในทางเลือกต่างๆ โดยเน้นถึงการวิเคราะห์หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน หลักทรัพย์ ที่มีหลักประกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ยังรวมการศึกษาโครงสร้างของการตลาดการเงิน การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยง จากการลงทุนทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
: A study of various investment alternatives and their valuation. Topics included are analysis of common stocks, corporate and government bonds, mortgage-backed securities, options and future contracts. The course also includes study of the market structure and its participants, as well as alternative measurements of risk and return on investments, and the theory and practice of portfolio management.

BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications)

: ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบบจำลองการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการ ตลาด การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน และการประเมินผลและการควบคุมการสื่อสารและการรณรงค์ทางการตลาด แนวโน้มและพัฒนาการการสื่อสารการตลาด
: This course deals with the concept ,principle of integrated marketing communications (IMC), the marketing communication model, the marketing communication process, IMC strategies , the tools of IMC and media mix, IMC planning , evaluation and controlling of IMC and campaign effectiveness, trend and IMC development.

BUS 7501 ประเด็นพิเศษทางด้านจัดการธุรกิจ (Special Topic in Business Management)

: เน้นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ วิพากษ์ อย่างละเอียดในประเด็นทางด้านการจัดการธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นพิเศษต่อสภาวการณ์ใน ปัจจุบันทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ซึ่งมีผลต่อการได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบัน โดยใช้การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษา รวมทั้งทำการค้นคว้ารายบุคคล
: This course mainly explores and analyses in-depth on the special topic in business management concern crucial to current management situation, which are directly relevant to the today?s sustainable competitive advantage. The delivery mode consists of lecture, case analysis, and independent study.

BUS 7502 ประเด็นพิเศษทางด้านการเงินธุรกิจ (Special Topic in Business Finance)

: ศึกษาประเด็นสำคัญทางการเงินโดยใช้การบรรยาย และการอภิปรายกรณีศึกษารวมทั้งทำการค้นคว้ารายบุคคลเพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญหา ปัจจุบันทางการเงินเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญทางการเงินธุรกิจ
: A study of recent theoretical and empirical works in the field of finance. Selected readings in current periodicals and publications are chosen to deal with contemporary problems and issues in business finance. Independent research, report, and discussion are utilized.

BUS 7503 ประเด็นพิเศษทางด้านการตลาด (Special Topic in Marketing)

: ศึกษากรอบความคิดทางด้านการตลาดสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในสถานการณ์ต่างๆ และยังศึกษาถึง การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางการตลาด เพื่อการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในปัจจุบัน
: This course is designed to systemically study the advanced conceptual frameworks in marketing discipline and also to analyze the application of advanced marketing concept of formulate and implement the marketing program consistent with specific business rival environment.

BUS 7504 ประเด็นพิเศษทางด้านการวิจัยทางธุรกิจ (Special Topic in Business Research )

: ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ แนวคิดและหลักการ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบโครงการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ
: This course covers various topics in cluding the essentire of business research, its concepts and principles,research process and methodology, research design, reseach project proposal write up, data collection and analysis, a proper reseach conclusion report , and a vital aspect of reseach presentation to ensure the research findings into real business practices.

5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 1 วิชา (3 หน่วยกิต)

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

: วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแลวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
: Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

6. หมวดการสอบประมวลความรู้

BUS 7097 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

: การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการ ค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่สาขาวิชากำหนด
: Student is required to take a comprehensive examination after completing course works according to the curriculum.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
519 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-152082 , 053-152050 | www.chiangrai.ru.ac.th | Page : ม.รามคำแหง เชียงราย