เรียนรามอย่างไร ในแต่ละเทอม (ส่วนภูมิภาค)

📢 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี / Pre-degree ปีการศึกษา 2566
🌟 การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาหลังสมัครเรียน 🌟สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ / Pre-degree🫰
🎊 HOW TO PLAN 🎊
เรียนรามอย่างไร ในแต่ละเทอม (ส่วนภูมิภาค)