โครงการพี่สอนน้อง รามฯเชียงราย ภาคที่ 2/2565

📢 ม.รามคำแหง เชียงราย

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Pre-degree เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง รามฯ เชียงรายภาคเรียนที่ 2/2565

🌿 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 🌿

🟠 วิชา POL2301 องค์การและการบริหารในภาครัฐ เวลา 09.00-12.00 น.

🟡วิชา POL3300 การบริหารการคลัง เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร นายกษิต รัตนประภากร ศิษย์เก่า (ทุนเรียนดี 5A ภาคเรียน 1/2564)👍

🌟นักศึกษาสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/LmoMKJrra2NhrseN9