กำหนดการลงทะเบียน ภาค 2 /2565

นักศึกษาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/65

>> ทาง Internet และ Application ระหว่างวันที่ 14 – 18 พ.ย. 65

>> ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65

>> การบอกเลิก-เพิ่ม กระบวนวิชา ภาค 2/65 ทาง Internet ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.พ. 66