นางสาวภัณฑิรา ปันคำ น้องโมเดล ปัจจุบันอายุ 19 ปี บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง เชียงราย แจ้งจบการศึกษา ภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มเรียนระบบ Pre-degree คณะนิติศาสตร์ ขณะที่เรียนอยู่ชั้น ม.4
“ม.รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสกับคนทุกคน สิ่งที่ได้จากการเรียนระบบ Pre-degree นี้ คือ ทำให้หนูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ไวขึ้น ถ้าเราวางแผนการเรียนดีๆ เรายังสามารถเรียนไปพร้อมกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ดีด้วย หนูจบ ม.6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.72 ในขณะเดียวกันหนูก็สามารถเรียนระบบ Pre-degree โดยเก็บหน่วยกิตได้ถึง 128 หน่วยกิต และเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อ เป็นนักศึกษาปกติอีก 1 ภาคเรียน ก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่หวังไว้”