หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • คณะนิติศาสตร์
  โทร.02-310-8170, 02-310-8174-75 www.law.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
  เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ผู้สำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์ จะมีความรู้ด้านกฎหมายประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทำงานกับหน่วยต่างๆ เช่น ทนายความ ตำรวจ นิติกร อัยการ ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย เป็นต้น

 • คณะบริหารธุรกิจ
  โทร.02-310-8226-27 ต่อ 116 www.ba.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
  1.หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration : B.B.A)
  2.หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy : B.Acc.)

  หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
  การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาการโฆษณา กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์) การจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาการโรงแรม กลุ่มวิชาการประกันภัย กลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  การจัดการด้านธุรกิจในสาขาต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด การธนาคาร การวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากร/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือในสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน และหลักทรัพย์ วิจัยตลาด ธุรกิจด้านการขาย ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ มัคคุเทศก์ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

  หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือในเรื่องของการเงิน การค้า ทางธุรกิจ ควบคุม กำกับ ดูแลเรื่องบัญชีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาบัญชีประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สมุหบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและสามารถทำงานด้านธุรกิจต่างๆ เช่น การตลาด การบริหารบุคคล การเงิน เป็นต้น

 • คณะมนุษยศาสตร์
  โทร.02-318-0054-55 ต่อ 1056-58, 02-310-8269 www.human.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor’s Degree in Arts (B.A)
  เปิดสอน 13 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศา ภาษาเยอรมัน ปรัชญา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆในแต่ละสาขาวิชา มีความเข้าใจในปรัชญา วัฒนธรรม ภาษา วรรณคดี และประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  นักแปลเอกสาร วรรณกรรม นักเชียน มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบิน ล่าม พิธีกร นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการหนังสือ/นิตยสาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ครู อาจารย์ นักวิชาการ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  โทร.02-310-8315, 02-310-8321 www.edu.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา
  1.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  ชื่อปริญญา
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Art (B.A.)
  เปิดสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน(5ปี) ภาควิชาการประเมินและการวิจัย(4ปี) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา(4ปี) ภาควิชาพลานามัย(5ปี) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี,5ปี) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา และภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา(5ปี)

  2.สาขาวิชาจิตวิทยา
  ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) วท.บ.(จิตวิทยา) Bachelor of Science (Psychology), B.S. (Psychology)
  เปิดสอนสาขาวิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

  3.สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์) วท.บ.(ภูมิศาสตร์) Bachelor of Science (Geography), B.S. (Geography)
  เปิดสอน ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทั่วไป

  4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor of Science (Sport of Science), B.S. (Sport of Science)
  เปิดสอน การบริหารจัดการนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ให้มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวให้ดำรงชีวิตเข้ากับสังคมและชุมชนได้ดี ตลอดจนรับรู้ความคิดความอ่านของบุคคล มีทักษะการสื่อสาร เพื่อความสัมพันธ์อันดีและให้มีพื้นฐานทางการศึกษา

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ครู อาจารย์ในสาขาต่างๆ นักจิตวิทยา นักจิตเวชในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์แนะแนว ผู้ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ จัดทำแผนที่ ประกอบวิชาชีพส่วนตัว เช่น ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า

 • คณะวิทยาศาสตร์
  โทร.02-319-2199 และ 02-310-8410-11 www.sci.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.in…………….)
  เปิดสอน 14 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษา ค้นคว้าวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกประเภท การพัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆ การวิเคราะห์ การวิจัย การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จะประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นีกวิเคราะห์ นักวิจัยในสาขาต่างๆ

 • คณะรัฐศาสตร์
  โทร.02-310-8466-67 www.pol.ru.ac.th
  เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา
  1.กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์
  2.กลุ่มวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม

  1.กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์
  ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
  เปิดสอน 3 แผน แผนการปกครอง (Plan A) แผนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Plan B) และแผนการบริหารรัฐกิจ (Plan C)

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม

  2.กลุ่มวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม
  ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต(บริหารงานยุติธรรม) ร.บ.(บริหารงานยุติธรรม) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) (Criminal Justice Administration)
  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษากระบวนการยุติธรรม ระบบศาลไทย พฤติกรรมทางการเมือง เรื่องทางสังคมที่แวดล้อมตัวเรา เช่น ปัญหาสังคม สวัสดิการสังคม กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ปลัดอำเภอ ตำรวจ นักการทูต เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานในกระทรวงยุติธรรม นักพัฒนาชุมชน นักการเมือง รับราชการให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องอาศัยกฎหมายในเรื่องของปัญหาทางสังคม เด็ก เยาวชน ครอบครัว ฯลฯ

 • คณะเศรษฐศาสตร์
  โทร.02-310-8528 และ 02-310-8532 www.eco.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)
  เปิดสอน 10 สาขาวิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์การเกษตร ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในภาครวม การวิเคราะห์วิจัยทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น การเงิน การคลัง การเกษตร การพัฒนาระบบธุรกิจต่างๆ

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วิจัยการตลาด ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบธุรกิจในบริษัทต่างๆ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ สินเชื่อและการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน ธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการ

 • คณะสื่อสารมวลชน
  โทร.02-310-8980 www.mac.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Mass Communication) B.A. (Mass Communication)
  เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นพนักงานสายข่าวต่างๆ ผู้ผลิตราขการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการต่างๆทางสื่อ เช่น ช่างภาพ นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ ผู้กำกับรายการ นักตัดต่อรายการต่างๆ เป็นต้น

 • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  โทร. 02-310-8547 www.hrd.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ศศ.บ.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Arts (Human Resourse Development) B.A. (Human Resourse Development)
  เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาคน การพัฒนางาน การพัฒนาองค์กร การจัดองค์ความรู้ต่างๆ การให้คำปรึกษาและวางแผนอาชีพ การบริหารโครงการ การฝึกอบรมต่างๆ การทำงานเป็นทีม การจัดการความรู้ ทักษะ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร และวางกลยุทธ์ ยุทธวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร
  แนวทางการประกอบอาชีพ
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการธุรกิจต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักทรัพยากรบุคคล

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โทร.02-310-8570-71, 02-310-8577-78 ต่อ 233 www.eng.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.)
  เปิดสอน 5 สาขาวิชา

  1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาด้านการวิเคราะห์และการออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่งและจราจร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ งานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง รวมถึงการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  วิศวกรโยธา ทำงานได้ในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยลักษณะของงานมี 3 ส่วน คือ 1)ส่วนวิเคราะห์ออกแบบ 2)ส่วนบริหารงานหรือวางแผนดำเนินงาน และ3)ส่วนควบคุมและดูแลการก่อสร้าง
  2.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาด้านการวิจัยดำเนินงาน การศึกษาการทำงาน การบริหารงานอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบ การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการจัดการ การออกแบบโรงงาน อุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบ การควบคุมคุณภาพ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  วิศวกรประจำโรงงาน วิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ วิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิตภายในโรงงาน เครื่องจักร และการบริหารระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต การส่งมอบ การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
  3.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาด้านการออกแบบ การแก้ไขปรับปรุง การควบคุมและแนะนำการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบรวบรวมและระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  วิศวกรออกแบบและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรวบรวมและระบายน้ำ วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร วิศวกรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบผลิตประปา งานที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมและแนะนำการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
  4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาด้านการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบดิจิทัล ระบบฐานข้อมูลและเครือข่าบคอมพิเตอร์ ไมโครโพนเซสเซอร์ และไมโครคอลโทรลเลอร์

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ทำงานได้ 3 สายงาน คือ Hardware Software และ Network ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรม เขียนโปรแกรมต่างๆ วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก หรือฝ่ายการตลาด ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  5.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาด้านการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร สำนักงานการอนุรักษ์พลังงานการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะห์พลังงานอุณหภาพและไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ทำงานได้ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ งานบริษัทเอกชน และกิจการส่วนตัว เช่น วิศวกรในกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้า การประปานครหลวง การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น หรือทำงานในลักษณะที่ปรึกษา ออกแบบ หรือจัดตั้งบริษัท จำหน่าย ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ทางวิศวกรรมพลังงาน

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  โทร.02-310-8295-96 www.fa.ru.ac.th เปิดสอนระดับปริญญาตรี ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) Bachelor of Fine and Applied Arts(B.F.A.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา
  1.สาขาวิชานาฏกรรมไทย
  2.สาขาวิชาดนตรีไทย
  3.สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม วิชาเอกดนตรีลูกทุ่ง-ลูกกรุง วิชาเอกการขับร้อง วิชาเอกการแสดงดนตรี วิชาเอกทฤษฎีและการประพันธ์เพลง วิชาเอกดนตรีเพื่อชีวิตศึกษาและการประพันธ์

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดทักษะเฉพาะสาขา เช่น ศิลปกรรมปริทรรศน์ ประวัตินาฎกรรมไทย วรรณการแสดง ทฤษฎีดนตรีไทย วิถีดนตรีไทย วรรณกรรมในดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีสากล รูปแบบดนตรีและการวิเคราะห์ การประพันธ์เพลงเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี การขับร้องเพลงไทยและเพลงพื้นบ้านไทย การแสดงผลงานดนตรี เป็นต้น

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักดนตรี นักประพันธ์เพลง นางรำ ผู้กำกับการแสดง ผู้กำกับละครเวที โปรดิวเซอร์ ครู อาจารย์ หรือรับราชการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • คณะทัศนมาตรศาสตร์
  โทร.02-310-8906-8 www.opto.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี
  หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเรียนเป็น Pre-Optometry ในช่วง 2 ปีแรก และเรียน Optometry ในช่วง 4 ปีหลัง
  ชื่อปริญญา ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) Doctor of Optometry (O.D.)
  เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  เป็นสาขาวิชาประยุกต์ทางด้านคลินิกสายตาและระบบการมองเห็น ที่มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และฟิสิกส์ด้านแสง-เลนส์สายตา มาใช้ในการตรวจ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาของระบบการมองเห็น ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต เป็นปริญญาสำหรับผู้ต้องการประกอบโรคศิลปะในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ผู้ถือหนังสืออนุญาตนี้ เรียกวา นักทัศนมาตร หรือหมอสายตา

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  นักทัศนมาตร ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการด้านทัศนมาตรศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการด้านเลนส์สายตาและเลนส์สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญคลินิกทัศนมาตรศาสตร์เฉพาะทาง เจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับการประกอบแว่นสายตา

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 โทร. 02-310-8928 www.publichealth.ru.ac.th
  เปิดสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) Bachelor of Health (B.P.H)
  เปิดสอน 2 หลักสูตร
  1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
  ศึกษาเน้นวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานสาธารณสุข เช่น กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ชีวสถิติ วิทยาการระบาด อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น เภสัชสาธารณสุข ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลฉุกเฉิน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งอากาศ น้ำ การป้องกันไฟ การกำจัดของเสีย เป็นต้น

  แนวทางการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำองค์กรเอกชน นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นักวิจัยทางด้านสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ปรัชญา  (Philosophy)

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
ปณิธาน (Ambition)
พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่ง วิทยาการแบบตลาดวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์   (Vision)
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์การเรียนรู้ (Learning Organization)  ที่มีสมรรถนะสูง (High Organization)
มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง : 2514 ถึงปัจจุบัน
1.    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ พ.ศ.2514  ณ  บริเวณที่ดินทั้งหมดประมาณ 300 ไร่เศษ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514  กำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ทำการวิจัย  ส่งเสริมวิชาการชั้นสูง  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีกระบวนวิชาที่เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีประมาณ 2,780 กระบวนวิชา ระดับปริญญาโท 771 กระบวนวิชา ระดับปริญญาเอก 156 กระบวนวิชา จัดการเรียน การสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 72 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2สาขาวิชา ระดับปริญญาโท  73 สาขาวิชา  และสาขาวิชาระดับปริญญาเอก 20 สาขาวิชา โดยมีคณะวิชาที่รับผิดชอบ 13 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันที่จัดการเรียนการสอน 2 สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันการศึกษานานาชาติ 
กล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลา 38 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พัฒนามาโดยตลอด ทั้งในด้านพัฒนาการวิชาการ พัฒนาสังคม โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในขณะเดียวกันก็พัฒนาไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ทางด้านเทคโนโลยี จนปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย อันได้แก่ การสอนทางไกล การเรียนการสอนแบบ 
e-learning การสอบด้วยระบบ e-Testing การใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านบริหารและบริการ จนมหาวิทยาลัยได้ก้าวสู่การเป็น e-University ในระดับมาตรฐานสากล
2.    เหตุผลที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสาเหตุมาจากปัญหาการขาดแคลนที่เรียน ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เพราะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีสถานที่เรียนจำกัด ไม่สามารถรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมด เนื่องจากมีผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ ดังนั้น รัฐจึงจำเป็นต้องจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการ ศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพของประชาชนทั่วไป โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาโดยไม่จำกัดจำนวนและไม่มีการสอบคัดเลือก มีการจัดการเรียนการสอนแต่ไม่บังคับให้มาเข้าชั้นเรียน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548  อนุมัติในหลักการให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัยเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติให้จัดตั้ง คณะธุรกิจการบริการและคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นเป็นส่วนงานภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตสุโขทัย
3.    คณะ/สำนัก/สถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีหน่วยงานในระดับคณะสำนักและสถาบัน  ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาและให้บริการด้านบริหารและวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน มีดังนี้ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการศึกษานานาชาติ และสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สำนักและสถาบันต่างๆ ที่บริการด้านบริหารและวิชาการ มีดังต่อไปนี้ สำนักงานอธิการบดี สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สำนักหอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักพิมพ์ สำนักกีฬา สถาบันคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันภาษา ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันกฎหมายไทย สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริการข้อมูลและสารสนเทศ
และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค 
4.    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนักศึกษาเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาด้านสถานที่เรียนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้เสนอแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่เรียนต่อคณะ รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งวิทยาเขตขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2522 ณ บริเวณที่ดินซึ่งมีผู้บริจาคจำนวน 150 ไร่ ตั้งอยู่ที่แขวงดอกไม้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ บนถนนสายบางนา-ตราด และมหาวิทยาลัยเปิดใช้วิทยาเขตนี้ เมื่อภาค 1 ปีการศึกษา 2527 เป็นต้นมา โดยใช้เป็นสถานที่สอนกระบวนวิชาชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสฟังคำบรรยายที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบรรยายสรุป ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
5.    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่าง ๆ มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาได้เปิดสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มขึ้นอีก จนปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติขึ้นแล้วใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดทำการสอนแล้ว 21 จังหวัด ดังนี้
1.   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี 
3.   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี 
4.   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ 
5.   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม 
6.   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ 
7.   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา 
8.   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 
9.   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น 
10. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ 
11. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง 
12. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี 
13. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี 
14. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู 
15. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ 
16. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 
17. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี 
18. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ 
19. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 
20. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 
21. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย 
22. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา

6.    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยใน ต่างประเทศทั่วโลก เพื่อนำการอุดมศึกษาไทยสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันได้ขยายสู่ 30 ประเทศทั่วโลก ดังนี้
1.ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา  นครแวนคูเวอร์
2.ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี นครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส  นครชิคาโก
3.ประเทศเบลเยี่ยม ณ กรุงบรัสเซลส์
4.ประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส
5.ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ณ กรุงเบอร์ลิน นครแฟรงก์เฟิร์ต
6.ประเทศไอซ์แลนด์ ณ กรุงเรคยาวิค
7.ประเทศอิตาลี ณ กรุงโรม
8.ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเฮก
9.ประเทศโปแลนด์ ณ กรุงวอร์ซอ
10.ประเทศสเปน ณ กรุงมาดริด
11.ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงเบิร์น
12.ประเทศออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา
13.ประเทศสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน
14.ประเทศเดนมาร์ก ณ กรุงโคเปนเฮเกน
15.ประเทศนอร์เวย์ ณ กรุงออสโล
16.ประเทศสวีเดน ณ กรุงสตอกโฮล์ม
17.ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ กรุงเฮลซิงกิ
18.ประเทศบาห์เรน ณ กรุงมานามา
19.ประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ณ กรุงมัสกัต
20.ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ เมืองดูไบ
21.ประเทศรัฐกาตาร์ ณ กรุงโดฮา
22.ประเทศออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา นครซิดนีย์
23.ประเทศนิวซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิงตัน
24.ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ
25.ประเทศอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
26.ประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาร์กาตาร์
28.ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
29.ประเทศเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล
30.ประเทศสิงคโปร์ ณ สิงคโปร์
31.ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง นครกวางโจว  เมืองเซี่ยเหมิน
32.ประเทศเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์
33.ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ  
7.    การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เริ่มขึ้นเป็น ครั้งแรกในปีการศึกษา 2538 โดยได้มีการสอนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ไปสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
ส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มแรกได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยใช้ Video Conferencing System ผ่านดาวเทียมไทยคมในย่านความถี่ C-Band โดยกระจายสัญญาณทิศทางเดียวไปยังสาขาวิทยบริการในส่วนภูมิภาค นักศึกษาที่เรียนอยู่ในห้องเรียนสามารถสอบถามและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการ เรียนการสอนผ่านระบบโทรศัพท์ และโทรสารมายังอาจารย์ผู้สอนได้ ในปีการศึกษา 2539 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์โดยตรงสู่ห้องเรียนต่าง ๆ ในระบบ (Direct To Home Broad Casting) ผ่านดาวเทียมไทยคมย่านความถี่ Ku-Band ซึ่งปัจจุบันออกอากาศผ่านทางไทยสกายเคเบิ้ลทีวี ช่อง 10 นอกจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสารแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้อาจารย์ไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่าง ๆ เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาในส่วนภูมิภาคได้พบและขอคำปรึกษาจากอาจารย์ได้ และวันที่ 3 ตุลาคม 2539 มหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ สาขาวิทยบริการ 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอำนาจเจริญ
ในการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในส่วนภูมิภาคนั้น อาจารย์ผู้สอนจะเดินทางไปสอนที่สาขาวิทยบริการฯ ต่าง ๆ หมุนเวียนกันไปทั้ง 4 จังหวัด เมื่ออาจารย์ไปบรรยายที่สาขาวิทยบริการฯ ใดก็จะทำการถ่ายทอดภาพและเสียงการบรรยายไปยังสาขาวิทยบริการฯ อื่น ๆ โดยใช้ Video Conferencing System ผ่านสัญญาณดาวเทียมไปสู่ห้องเรียน ด้วยวิธีนี้จะทำให้นักศึกษาจากทุกสาขา วิทยบริการฯ ได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังสามารถสื่อสารโต้ตอบกับนักศึกษาจากทุกสาขาวิทย บริการฯในลักษณะของการสื่อสารสองทาง  (Two Way Communication) ได้อีกด้วย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา :
” ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม “

ปณิธาน :
” พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม “

วิสัยทัศน์ :
” มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “

ค่านิยมองค์การ :
” ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร “

พันธกิจ :        
1. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชา ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคม

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบในการขอใช้บริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อหน่วยงาน

1. งานบัตรประจำตัวนักศึกษา
2. งานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ลาออก และย้ายคณะ
3.งานลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง
4.งานลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ , ส่วนภูมิภาค 
5.งานรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
6.งานรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง, และทาง Internet
7.งานสมัครสอบส่วนภูมิภาค
8. งานแนะแนวการศึกษา (สวป.)
9. งานบริการ One Stop Service (KLB) 
10. งานจัดทำตารางสอบไล่รายบุคคล
11.งานประมวลผลการศึกษา (Transcript)
12.งานหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา , ปริญญาบัตร
13.งานจัดหางาน , งานแนะแนวการศึกษา
14.งานทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา
15.งานตำราเรียน (สำนักพิมพ์)
16.งานเทปคำบรรยาย (สำนักเทคโนฯ)
17.สอบถามผลสอบทางคอมพิวเตอร์
18.เบอร์กลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
19.สำนักทดสอบการอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing)

20.ติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิต                     
คณะนิติศาสตร์ : 02-3108170, 02-3108174 
คณะบริหารธุรกิจ : 02-3108226-7
คณะมนุษยศาสตร์ : 02-3108269
คณะสื่อสารมวลชน : 02-3108980 
คณะศึกษาศาสตร์ : 02-3108315, 02-3108321
คณะวิทยาศาสตร์ : 02-3192199, 02-3108410-1
คณะรัฐศาสตร์ : 02-3108466-7
คณะเศรษฐศาสตร์ : 02-3108534
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : 02-3108547

หมายเลขโทรศัพท์

02-3108605
02-3108606
02-3108610
02-3108616
02-3108626
02-3108615, 02-3108623
02-3108624
02-3108614
02-3108890
02-3108611
02-3108603
02-3108604
02-3108126
02-3108080
02-3108757-9 ต่อ 1101, 1103
02-3108703-6
02-3106000
02-3108000
02-3108790