หลักสูตรปริญญาตรี
ภาคปกติและพรีดีกรี

ตารางดังต่อไปนี้ เป็นรายชื่อสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

หลักสูตรที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นหลักสูตรที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2565 ตามรายที่ปรากฏในระเบียบการรับสมัครฯ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ต่างกันอย่างไร เลือกสมัครที่ส่วนไหนดี คลิก

หลักสูตร : ส่วนภูมิภาค

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค เรียนและสอบที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่งทั่วทุกภูมิภาค จัดสอบในศูนย์สอบ 41 แห่งประเทศ (ดูรายชื่อสาขาวิทยบริการและศูนย์สอบ คลิกที่นี่) อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยละ 50 บาท (พรีดีกรีหน่วยกิตละ 50 บาท)

คณะCODEสาขาวิชา
นิติศาสตร์0100สาขาวิชานิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ0201สาขาวิชาวิชาการจัดการ
รัฐศาสตร์0601วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
สื่อสารมวลชน5414สาขาสื่อสารมวลชน
ระบบ PRE-DEGREE9000(เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรี โครงการศึกษาพิเศษ

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นหลักสูตรที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2565 

หลักสูตร ที่เปิดสอน : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารธุรกิจ