หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. Master of Business Administration (MBA) วิชาเอกบริหารธุรกิจ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม.
Master of Political Science M.Pol.Sc.