Bachelor degree

ปริญญาตรี


คุณวุฒิที่รับสมัคร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครสำเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า (จบ ม.6 สายสามัญ, จบ ม.ปลาย กศน., คุณวุฒิ GED)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับอุมศึกษาทุกสาขาวิชา (ปริญญาตรี เป็นต้นไป)

และคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ประกาศไว้ในระเบียบการรับสมัคร ฯ

หลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดรับสมัคร

ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค

จุดเด่น

สอบปลายภาคที่สนามสอบไหนก็ได้ (ยกเว้นกรุงเทพ) เพราะมีสนามสอบ 41 แห่งทั่วประเทศให้เลือกตามสะดวก

เปิดรับสมัคร 4 คณะ 4 สาขาวิชา

เรียนออนไลน์ได้ 100% (วิดีโอบรรยายอออนไลน์ทุกวิชา)

ไม่บังคับเข้าห้องเรียน

หน่วยกิตละ 50 บาท

ค่าสมัครไม่เกิน 3,980 บาท

เทียบโอนหน่วยกิตได้ (ตั้งแต่วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี,โท)

เรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมกันได้

ไม่จำกัดอายุ รับไม่จำกัดจำนวน

ไม่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่ใช้คะแนน TGAT/TPAT ไม่ใช้เกรด, ไม่ใช่ระบบ TCAS

ส่วนภูมิภาค

สบายใจ สอบใกล้บ้าน ด้วยศูนย์สอบ 41 แห่ง ทั่วประเทศ

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค เรียนและสอบที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่งทั่วทุกภูมิภาค จัดสอบในศูนย์สอบ 41 แห่งประเทศ (ดูรายชื่อสาขาวิทยบริการและศูนย์สอบ คลิกที่นี่) อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยละ 50 บาท (พรีดีกรีหน่วยกิตละ 50 บาท)

คณะCODEสาขาวิชา
นิติศาสตร์0100สาขาวิชานิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ0201สาขาวิชาการจัดการ
รัฐศาสตร์0601วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
สื่อสารมวลชน5414สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
ระบบ PRE-DEGREE9000(เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี)

(คลิกที่ชื่อคณะเพื่อดูแผนกำหนดการศึกษา)

ระเบียบการฯ ส่วนภูมิภาค(รวมทุกคณะ)