หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 3

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2567