โครงการศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3

ปรัชญาคณะนิติศาสตร์
” คุณธรรมคู่กฎหมาย  ขยายโอกาสทางการศึกษา “

ชื่อปริญญา  : นิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) achelor of  Laws  (LL.B.)

วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ

1.       เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปรับปรุง ที่กำหนดให้  “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
2.       เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายให้ผู้ที่สนใจและประกอบอาชีพแล้วสามารถเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียน และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
3.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางกฎหมายไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ กิจการ และวิชาชีพของตน รวมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมาย และรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของสังคม

การจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

ขยายเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2567 

ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

**** รับจำนวนจำกัด ****


สถานที่จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย


ระยะเวลาการศึกษา

ดำเนินการศึกษาจัดเป็นระบบทวิภาค (Semester System) ทั้งหลักสูตรต้องเรียนทั้งหมด 140 หน่วยกิต โดย  แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน
– เวลาเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์เวลา 08.30 – 18.00 น.
สอบวัดผลวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.30 น.
         การเรียนการสอนประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษาใช้สื่อการสอนและตำรา
         การวัดผลประกอบด้วยการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา และการสอบไล่


การเรียนการสอน

·        การบรรยายในชั้นเรียน ระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา 08.30 – 18.00 น.
·        การเรียนการสอนประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษา
·        สื่อการสอน หนังสือ ตำรา
·        การบรรยายสรุป
·        การวัดผลประกอบด้วย การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา และการสอบไล่
·        สถานที่เรียน (อาคารเรียน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย) โดยห้องบรรยายปรับอากาศ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 จบหลักสูตรมัฐยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
1.2 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับปฎิบัติงานขึ้นไป และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัฐยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
1.3 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5ปี และจบหลักสูตรมัฐยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
1.4 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทสบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ กรรมการสุขาภิบาล หรือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัฐยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
1.5 ผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชน หรือตำแหน่งบริหารที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่า และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีของหน่วยงานหรือบุคลมาแล้ว ไม่น้อนกว่า 5ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัฐยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับตามปีปฎิทิน หรือ
1.6 เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจรณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้


หลักฐานการสมัคร

1.       สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ  4   ฉบับ
2.       สำเนาทะเบียนบ้าน  5  ฉบับ
3.       บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  5  ฉบับ
4.       ใบรับรองแพทย์  1  ฉบับ
5.       รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดดขนาด  2 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว อย่างละจำนวน 2 รูป
6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 4 ฉบับ
7. กรณีเทียบโอนหน่วยกิต (วุฒิปวส., ปวท., อนุฯ.,ป.ตรี., ป.โท ฯลฯ) ให้เพิ่มสำเนา จำนวนอย่างละ 1  ฉบับ

**หมายเหตุ กรณีมีคุณวุฒิจากต่างประเทศ
  ให้แนบเอกสารการเทียบระดับคุณวุฒิจากหน่วยงาน ดังนี้
– วุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ติดต่อขอเอกสารเทียบระดับ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
– วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ติดต่อขอเอกสารเทียบระดับความรู้ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ

อัตราค่าใช้จ่ายแรกเข้า (ประมาณ 23,000-27,000 บาท)

1.      ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา100 บาท
2.      ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ800 บาท
3.      ค่าบำรุงการศึกษาภาคละ2,500 บาท
4.      ค่าธรรมเนียมการจัดสอบไล่ภาคละ  1,500 บาท
5.      ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา1,200 บาท
6.      ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา1,000 บาท
7.      ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ  800 บาท
8.      ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร    100 บาท
9.      ค่าการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาคละ1,430 บาท


สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณรนิดา                  091-455-9459
คุณมนฤดี              098-362-3953
คุณจีรพรรณ          086-034-0160
คุณวสันต์               089-458-1703
สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงราย 053-152-082 และ 053-152-050


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
ผู้พิพากษา, อัยการ, ทนายความ, นิติกร
ปลัดอำเภอ, ข้าราชการท้องถิ่น, ตำรวจ, ทหาร
ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัทเอกชน ฯลฯ
หรือ ผู้สำหรับผู้เรียนปริญญาใบที่สอง  สามารถเปลี่ยนแปลงสายงานได้