ประวัติสาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย

………. ในปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภูมิภาค”
ขึ้นมาโดยจะให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค
………. สำหรับในปี พ.ศ.2547 จังหวัดเชียงราย โดย ดร.นรินทร์ พานิจกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการจัดวางผังแม่บท
ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการจัดวางแผนผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2547
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 เห็นชอบเสนอพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย รวม 3 แห่ง

………. แห่งที่ 1 ตั้งอยุ่ในที่ดินบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเนื้อที่ 57 ไร่ เป็นที่ราบติดแม่น้ำกก
ห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ประมาณ 2.8 กิโลเมตร มีเส้นทางสามารถเข้าได้หลายเส้นทาง โดยเส้นทางสายหลักระยะทาง
ห่างจาก ถนนสายเชียงราย-แม่จัน-แม่สาย ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นเส้นทางหลักของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

………. แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในที่ดินศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย หมู่ 5 บ้านป่าไร่ ตำบลบ้านดู่อำเภอเมือง ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสงค์จะเปิดการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลักษณะจะเป็นที่ดินสาธาระณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 700 ไร่

………. แห่งที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจะรับนักศึกษา
ในประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว เมีนมาร์ และประเทศไทยในอนาคต
โดยจะตั้งอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

………. มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข และมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 25 เมษายน2547 มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย และให้ดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป

ทำเนียบศิษย์เก่า

กิจกรรมต่างๆภายในสาขาฯ

กิจกรรมทั้งหมด

แผนปฏิบัติราชการ 5ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการ 5ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567