ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ โชว์เกียรติรุ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ มีรายได้เพิ่มขึ้น