โครงสร้างผู้บริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-mail : president@rumail.ru.ac.th


ผศ.จิตราภรณ์ บุญถนอม

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-mail : vp-chiangrai@rumail.ru.ac.th

นางสาวปราณี เชื้อเมืองพาน

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวณฐมน จันธิมา

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางรสริน โคบริชกา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางณริศรา เรียบร้อยกิจ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสุจิตรา ไกลถิ่น

ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร

นายมานิตย์ วงศ์วาร

พนักงานขับรถ

นายธวัชชัย ท้าวแก่นจันทร์

พนักงานทั่วไป


นายนพพร กระหมุดความ

หัวหน้างานสารสนเทศ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

นายทวิวิทย์ จินดาเนตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายอัครประพนต์ สุวรรณรัตน์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน


นางวราภรณ์ แสนทนันชัย

หัวหน้างานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวินัย นันฝั้น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ