วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย

“ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต”

#ต่อต้านการทุจริต

🎗เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

🌐 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003, UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ดังนั้น สหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

🌐 และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

คณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย ขอแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต และแสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกแบบ เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล