ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 2

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 2 สาขาวิทยบริการเฉิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566