เอกสารที่ต้องเตรียม

ในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเตรียมเอกสาร

สมัครออนไลน์

เตรียมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาด A4
รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนา

สมัครที่มหาวิทยาลัย

เตรียมหลักฐานขนาด A4
รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนา

เอกสารการสมัครและสิ่งที่ต้องใช้

สำเนาวุฒิการศึกษา

บัตรประชาชน และ สำเนาบัตร

รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ใบรับรองแพทย์

เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล)

เอกสารการเทียบโอนหน่วยกิต(กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต) ได้แก่ ทรานสคริปต์ 4 ชุด

เงินค่าสมัคร (ส่วนกลางไม่เกิน 4,200 บาท / ส่วนภูมิภาคไม่เกิน 5,000 บาท)
*เงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต จะชำระในวันที่สมัคร หรือชำระภายหลังก็ได้
*เงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าหนังสือเรียน(ไม่บังคับ) ค่าประกันภัย(ไม่บังคับ)

ใบสมัคร รับได้ที่จุดรับสมัครที่มหาวิทยาลัย(ฟรี)