การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ บุญถนอม ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567