กำหนดการสอบไล่ภาค2/2565 และการลงทะเบียนเรียนภาค ฤดูร้อน/2565

กำหนดการสอบไล่ภาค2/2565

สัปดาห์แรก 1 เม.ย. 2566 – 2 เม.ย. 2566

สัปดาห์สอง 8 เม.ย. 2566 – 9 เม.ย. 2566

ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคลก่อนการสอบ ประมาณ 1 สัปดาห์ ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/

และการลงทะเบียนเรียนภาค ฤดูร้อน/2565

3 เม.ย. 2566 – 7 เม.ย. 2566

คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (สำหรับ นศ.เก่าส่วนภูมิภาค ภาคปกติ)

ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.regis.ru.ac.th/document/6_regis_examSV/20230309_S65PV_Manual.pdf

สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2565 นศ.ส่วนภูมิภาคภาคปกติ ➡️ 10-11,17-18 มิถุนายน 2566

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน/2565 ทางไปรษณีย์
➡️ วันที่ 5-10 เมษายน 2566 (นับวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ไทยเป็นสำคัญ)

วิธีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (นศ.ส่วนภูมิภาค)
https://www.aroundram.com/regisbypost/

แบบการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (มร.34) ดูได้จาก 1.คู่มือการลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ
หรือดาวน์โหลดได้ที่ 2. http://www.regis.ru.ac.th/index.php/16-02registration/56-regis_postmail