กิจกรรมถวายพระพร-ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมถวายพระพร – ถวายกำลังใจ
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรมจัดขึ้นพร้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง)
และสาขาวิทยบริการ 22 จังหวัดทั่วประเทศ