ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่2566

1. กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (ส่วนภูมิภาค) ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

1. รับสมัครทางไปรษณีย์ :
 2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต :
 3. รับสมัครด้วยตนเอง : 
 *ณ สาขาวิทยาบริการฯ*

ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 23 มิ.ย. 2566  
 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 2 ก.ค. 2566  
 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 21 พ.ค. 2566 
 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566