เปิดโอกาส ทางการศึกษา

เลือกเรียนที่รามคำแหง..

ข้อมูลการสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี(Pre-degree) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ส่วนภูมิภาค รับสมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัย(ไม่ใช่ระบบ TCAS)

ประเภทที่รับสมัคร


Pre-degree

คุณสมบัติ

เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น และ
เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ใช้วุฒิ ม.3 สมัครเรียน
ปริญญาตรี(ปกติ)

คุณสมบัติ

เป็นผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /เทียบเท่า
หรือสูงกว่า เท่านั้น และไม่ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต


ใช้วุฒิ ม.6 เทียบเท่า หรือสูงกว่าสมัครเรียน
ปริญญาตรี(ใช้สิทธิเทียบโอน)

คุณสมบัติ

เป็นผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /เทียบเท่าหรือสูงกว่าขึ้นไป และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ดังนี้
1.จบการสถาบันอื่น (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
2.ย้ายโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น (กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น)
3.หมดสถานภาพ น.ศ. จาก ม.ร.
4.เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน
5.ปริญญาที่ 2 จาก ม.ร.

ใช้วุฒิ ม.6 เทียบเท่า หรือสูงกว่าสมัครเรียน

หลักสูตร ส่วนภูมิภาค

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติและพรีดีกรี


– ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นรายชื่อสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค
– หลักสูตรที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นหลักสูตรที่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2565 ตามรายที่ปรากฏในระเบียบการรับสมัครฯ

คณะนิติศาสตร์

– สาขาวิชานิติศาสตร์ Code 0100

คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาวิชาการจัดการ Code 0201

คณะรัฐศาสตร์

– วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ Code 0601

คณะสื่อสารมวลชน

– สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล Code 5414

ความในใจของนักศึกษาที่เป็นแรงบันดาลใจ


ช่องทางการรับสมัครและวันรับสมัคร

— หมายเหตุ ผู้สมัครที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น (ห้ามสมัครผ่านระบบไปรษณีย์)

By Online

สมัครผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 1 พฤษภาคม – 2กรกฎาคม 66 สมัครได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งแบบเทียบโอนและไม่เทียบโอนหน่วยกิต ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th


On site

สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย

รอบที่ 1 วันที่ 18-21 พฤษภาคม 66
รอบที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 66
รับสมัครทั้งแบบเทียบโอนและไม่เทียบโอนหน่วยกิต
รับสมัครที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย


By Post

สมัครผ่านไปรษณีย์

วันที่ 1 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 66 สมัครได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฉพาะผู้ที่ไม่เทียบโอนหน่วยกิต

การสมัครและเทียบโอนหน่วยกิต


ข้อมูลการสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต เมื่อยื่นสมัครด้วยวุฒิการศึกษาประเภทต่างๆ

“จบการศึกษาจากสถาบันอื่น”


หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา เป็นต้นไป (ปวส. ปริญญาตรี-โท-เอก)


“โอนย้ายสถาบันการศึกษา”


หมายถึง ผู้ที่เคยเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ(ยกเว้นม.รามคำแหง) แต่ไม่จบการศึกษา(รีไทร์, ลาออก,​ ซิ่ล) และต้องการนำหน่วยกิตจากสถาบันนั้นๆโอนมาเรียนต่อที่ม.รามคำแหง

“หมดสถานภาพนักศึกษาจาก ม.รามคำแหง”


หมายถึง นักศึกษาเก่ารามคำแหง ที่ขาดสถานภาพ, ครบ8ปียังไม่จบ, หมดสถานภาพ แต่มีหน่วยกิตที่เคยสะสมเอาไว้ ให้เทียบโอนประเภทนี้

“เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน”


หมายถึง ท่านเคยสอบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อน และจบการศึกษาจากสถาบันอื่นๆแล้ว(ตั้งแต่วุฒิ ปวส.) และต้องการนำหน่วยกิตทั้งสองแห่งมารวมกัน ให้เลือกสมัครประเภทนี้

“ปริญญาที่ 2 จากม.รามคำแหง”


หมายถึง เฉพาะศิษย์เก่ารามคำแหง ที่จบปริญญาเรียบร้อยแล้ว และต้องการเทียบโอนเรียนเพิ่มอีกหนึ่งใบ


“เทียบโอน Pre-degree ม.รามคำแหง”


หมายถึง เมื่อนักศึกษาพรีดีกรีเรียนจบชั้น ม.6 เรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นสมัครด้วยวุฒิ ม.6 พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้ในระบบพรีดีกรี

information

ค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน
สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี (Pre-Degree)


หลักสูตรพรีดีกรี (PRE-DEGREE) ส่วนภูมิภาค

*ในวันที่สมัคร(พรีดีกรี ภูมิภาค) จะจ่ายไม่เกิน 3,980 บาท*

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย


(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 800 บาท*

(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*

(4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท

(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท

(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท

(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท

* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ส่วนภูมิภาค

*ในวันที่สมัคร(ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค) จะจ่ายไม่เกิน 3,980 บาท*

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการสมัครประกอบด้วย


(1) ค่าขึ้นทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา 700 บาท*

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 900 บาท*

(3) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท*

(4) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท

(5) ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท

(6) ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 50 บาท

(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ กระบวนวิชาละ 60 บาท

* ค่าใช้จ่าย (1)-(3) ชำระเพียงครั้งเดียว เทอมต่อไปไม่ต้องชำระอีก